INNOVATION HUB FOR CENTRAL & EASTERN EUROPE

Apply
now

POLAND PRIZE

Warszawa, 06.03.2018

Ogłoszenie o konkursie na otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

Fundacja Startup Hub Poland (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza
sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, finansowanego w
programu pod nazwą „Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nabór partnera (zwanego dalej “Członkiem konsorcjum” lub “Konsorcjantem”) prowadzony jest na podstawie i
zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów
jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez e-mail na adres ogłaszającego konkurs
projektyue@startuphub.pl. Termin składania ofert wynosi 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę
należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godziny 23:59
Załącznik:
1. Regulamin konkursu (poniżej)
2. Formularz oferty

 

REGULAMIN KONKURSU

na otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w związku z konkursem organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  pod nazwą „Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Fundacja Startup Hub Poland (dalej „Ogłaszający konkurs” lub „Fundacja“) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, finansowanego w programu pod nazwą „Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór partnera (zwanego dalej “Członkiem Konsorcjum” lub “Konsorcjantem”) prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

 

CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się wsparcie zagranicznych startupów w rozpoczęciu działalności w Polsce.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania takie jak:

 • promocja Polski zagranicą,
 • scouting zespołów high-tech,
 • soft-landing w Polsce,
 • akceleracja i budowa wartości spółek prawa handlowego,

Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu.

WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA:

Działalność potencjalnego partnera – Członka Konsorcjum musi być zgodna z celami projektu.

Członek  Konsorcjum  zadeklaruje  wniesienie  wkładu  w realizację  zadań  i  celu  partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych oraz wkładu własnego.

KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 • Prowadzona działalność podmiotu jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
 • Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
  • 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);
  • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 • Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 • Podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 • Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.

Kryteria merytoryczne:

 • Oferent dysponuje zespołem posiadającym doświadczenie w inkubacji lub akceleracji startupów z zagranicy – Na podstawie informacji przedstawionych w ofercie weryfikacji podlega, czy Oferent, posiada zespół z doświadczeniem w świadczeniu usług inkubacyjnych (pomocy cudzoziemcom/startupom zagranicznym w rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce) lub usług akceleracyjnych świadczonych startupom zagranicznym.
 • Oferent powinien odnieść się do startupów, które zostały znalezione w ten sposób i opisać jak wyglądał proces oraz zaangażowanie osób wykazanych jako posiadające doświadczenie.
  • Opis 1-3 start-upów – 15 pkt
  • Opis 4-6 start-upów – 30 pkt.
  • Opis 7+ startupów – 35 pkt.
 • Budżet partnera projektu uwzględnia zaangażowanie przez partnera środków prywatnych (w formie pieniężnej) na poziomie:
  • 0 – 10% wydatków operacyjnych – 0 pkt.
  • 10% – 19% wydatków – 15 pkt.
  • 20% wydatków – 30 pkt.
 • Podmiot w okresie pięciu lat do dnia złożenia oferty uczestniczył w realizacji projektów dotyczących wsparcia inkubacji, akceleracji startupów technologicznych:
  • 1 projekt – 10 pkt,
  • od 2 do 3 projektów – 20 pkt,
  • od 4 do 6 projektów – 30 pkt,
  • 6 i więcej projektów – 40 pkt.
 • Podmiot dysponuje siecią partnerów korporacyjnych deklarujących (w formie listów intencyjnych) gotowość wsparcia Fundacji i Konsorcjanta w selekcji, akceleracji i post-akceleracji projektów będących beneficjentami Poland Prize:
  • 1 partner korporacyjny – 10 pkt,
  • od 2 do 3 partnerów korporacyjnych – 20 pkt,
  • od 4 do 6 partnerów korporacyjnych – 30 pkt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 • Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
 • Wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści – z wzorem załączonym do ogłoszenia.
 • Oświadczenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
 • 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 • Oświadczenie, że podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.)
 • Oświadczenie, że podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym oraz nieznajdowaniu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją konkursową dla konkursu „Poland Prize“, w tym Regulaminem konkursu, w którym zostały określone wymogi dotyczące uczestnictwa podmiotów w konkursie, w szczególności w par. 3 oraz par. 6. Fundacja zwraca uwagę, iż zgodnie z par. 6 pkt. 5 Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru konkursu „Poland Prize”.
 • Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
 • Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:

Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.

Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez e-mail na adres ogłaszającego konkurs projektyue@startuphub.pl

Termin składania ofert wynosi 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 27.03.2018 r. do godziny 23:59

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa składająca się z dwóch członków zarządu Fundacji oraz jednego eksperta spoza zarządu Fundacji dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert oraz prawo do niewybrania żadnego partnera.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.

W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub niewybrania żadnego.

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej www.startuphub.pl.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Piotr Berta, e-mail: piotr [point] berta [at] startuphub [point] pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 1. Formularz Oferty

 

 

recent News

TOP
Button_WS