POLAND PRIZE | STARTUP HUB POLAND

INNOVATION HUB FOR CENTRAL & EASTERN EUROPE

Apply
now

POLAND PRIZE

MENTORZY WYBRANI DO PROJEKTU POLANDPRIZE:

Zapytanie ofertowe nr 01/2018

Kateryna Berezovska
Arkadiusz Kwoska
Janusz Berta
Katarzyna Goździkowska

Zapytanie ofertowe nr 05/2018 

Michał Pukacz
Isabel Gardocki
Mateusz Kozłowski
Nikos Tzavaras
Tytus Stempniewicz
Jakub Jedliński

Zapytanie ofertowe nr 02/2019

Admir Berbiu
Wojciech Smoliński
Marek Kotelnicki
Katarzyna Janocha
Paweł Żebrowski
Hubert Dyba
Marcin Gałczyński
Michał Żółtowski
Piotr Ciżkowicz
Tomasz Cichowicz
Jakub Urbański
Piotr Godlewski
Małgorzata Trejgis
Paweł Maj
Magdalena Miernik


Warszawa, 21-03-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2018

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

 • Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
 • Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”
 • Nr naboru: 1

Fundacja Startup Hub Poland zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia współpracownika w ramach umowy zlecenie na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu na stanowisku:

Mentora,

liczba dostępnych wakatów: do 40.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-20”

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: Fundacja Startup Hub Poland
Adres: Narbutta 20/33
02-541 Warszawa, Polska

Adres korespondencyjny:

Fundacja Startup Hub Poland
ulicy Narbutta 20/33
02-541 Warszawa, Polska

 1. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię i nazwisko: Piotr Berta, Head Grant Analyst
mail: piotr.berta [at] startuphub [dot] pl

 1. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest zaangażowanie do 40 osób na stanowisku: Mentor; liczba wakatów: do 40; Forma zatrudnienia: umowa zlecenia; na potrzeby realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby zatrudnionych osób.

 • OPIS PROJEKTU

Celem zapytania ofertowego jest wybór mentorów posiadających doświadczenie we współpracy z zagranicznymi start-upami, których zadaniem będzie m.in. screeninig środowisk międzynarodowych talentów high-tech, wsparcie merytoryczne oraz akceleracja zagranicznych talentów.

Projekt jest skierowany do zagranicznych start-upów. Mentorzy pomogą młodym firmom podjąć najważniejsze decyzje w zakresie rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce oraz współpracy z polskimi partnerami inwestycyjnymi lub branżowymi.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Fundacja Startup Hub Poland  ogłasza rekrutację na stanowisko: Mentor, liczba dostępnych wakatów: do 40. Rodzaj umowy: Umowa zlecenie, rozliczenie na podstawie stawki godzinowej, wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy.

Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego).

Wymiar czasu pracy to 120 roboczogodzin (dalej rbg) w ciągu 18 miesiący (40 rbg w ciągu każdego z trzech etapów konkursu), przy czym 1rbg  pracy to 60 minut.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz modyfikacji czasowego zaangażowania Zleceniobiorców. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Zleceniodawcą.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań pracowników w następującym zakresie:

 1. Współpraca ze start-upami technologicznymi w ramach rozpoczęcia działalności operacyjnej na terenie RP
 2. Ocena merytoryczna projektów pod kątem technologii, prawa własności przemysłowej, potencjału komercyjnego, modelu biznesowego, analiz rynkowych
 3. Promocja polskiego środowiska high-tech oraz przyciąganie projektów /start-upów technologicznych do konkursu, którego operatorem będzie Zamawiający
 4. Przygotowanie projektów pod kątem potencjalnej inwestycji typu VC/seed
 • WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

Oferta złożona w ramach postępowania musi spełniać następujące warunki dostępu:

 • doświadczenie we współpracy ze startupami technologicznymi, w tym doświadczenie opierającej się na relacji start-up-mentor w ramach programu akcelarcyjnego, inkubacyjnego,
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy z zagranicznymi start-uapmi lub polskimi start-upami, które dokonały ekspansji zagranicznej,
 • współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akceleracji, inkubacji start-upów,
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla start-upów w ramach programów akceleracynych,
 • język angielski: biegłość językowa w mowie i piśmie (odpowiednik poziomu C1).

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu.

 • WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • KOD CPV:

72221000-0
79411000-8
79411100-9
73220000-0

 • NAZWA KODU CPV:

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
79411100-09 Usługi w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. CV Wykonawcy
 5. Ofertę należy wysłać za pomocą poczty na adres:

Fundacja Startup Hub Poland
ulicy Narbutta 20/33
02-541 Warszawa. Polska
lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: projektyeu [at] startuphub [dot] pl.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.

 1. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 180 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu                
 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium nr 1: Waga – 40%
Cena brutto za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena brutto za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy na podstawie umowy zlecenie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto za 1 godzinę

(60 minut) pracy” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy
Co – cena brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy zaproponowana

w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy”

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Kryterium nr 2: Waga – 30%

Udokumentowana znajomość rynku VC: umiejętność inwestycji w start-upy technologiczne poprzez dokonanie  inwestycji do 10 mln PLN oraz exitów z inwestycji tj. wyjścia z inwestycji;

Inwestycje w start-upy:

6 inwestycji – 10%
12 inwestycji – 20%

Exity z inwestycji:

2 wyjścia z inwestycji – 5%
4 wyjścia z inwestycji – 10%

Kryterium nr 3: Waga – 30%

Potwierdzone posiadanie kontaktów biznesowych i naukowych w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej z wyłączeniem Polski.

Informacje niezbędne do oceny kryterium nr 2 oraz nr 3 będzie oceniane w ramach CV, który stanowi niezbędny załącznik do oferty.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2018 na adres: Narbutta 20/33, kod:  02-541 Warszawa, Polska, lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: projektyeu [at] startuphub [dot] pl Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28 marca 2018 r. o godzinie: 23:59:59
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. o godzinie 8:00 w siedzibie biura.
 6. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 180 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
 • ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
  2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 01/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
  3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
 • INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
 1. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
 5. Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
 8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

**************************

Warszawa, 21-03-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2018

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

 • Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
 • Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”
 • Nr naboru: 1

Fundacja Startup Hub Poland zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia współpracownika w ramach umowy zlecenie na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu na stanowisku:

Mentora Koordynującego,

liczba dostępnych wakatów:do 10 wakatów.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-20

 • NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: Fundacja Startup Hub Poland
Adres: Narbutta 20/33. 02-541 Warszawa, Polska
NIP: 521-367-90-01

Adres korespondencyjny:

Fundacja Startup Hub Poland
ul. Narbutta 20/33
02-541 Warszawa. Polska

 • OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię i nazwisko: Piotr Berta, Head Grant Analyst
mail: piotr.berta@startuphub.pl

 • CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest zatrudnienie do 10 osób na stanowisku: Starszy mentor, liczba wakatów: do 10, w ramach umowy zlecenie, na potrzeby realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby zatrudnionych osób.

 • OPIS PROJEKTU

Celem zapytania ofertowego jest wybór mentorów posiadających doświadczenie we współpracy z zagranicznymi start-upami, których zadaniem będzie m.in. scouting oraz akceleracja zagranicznych talentów.

Projekt jest skierowany do zagranicznych start-upów. Mentorzy pomogą młodym firmom podjąć najważniejsze decyzje w zakresie rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce oraz współpracy z polskimi partnerami inwestycyjnymi lub branżowymi.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Fundacja Startup Hub Poland  ogłasza rekrutację na stanowisko:  Starszy mentor, liczba dostępnych wakatów: do 10. Rodzaj umowy: Umowa zlecenie na podstawie stawki godzinowej, wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy.

Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego).

Wymiar czasu pracy to 90 roboczogodzin (dalej rbg) w ciągu 18 miesięcy, przy czym 1rbg  pracy to 60 minut oraz projekt podzielony jest na trzy etapy i w ramach każdego z nich szacowana wartość rbg to 30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz modyfikacji czasowego zaangażowania Zleceniobiorców. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Zleceniodawcą.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań pracowników w następującym zakresie:

 1. Nadzór nad merytoryczną pracą mentorów
 2. Współpraca ze start-upami technologicznymi w ramach rozpoczęcia działalności operacyjnej na terenie RP
 3. Ocena merytoryczna projektów pod kątem technologii, prawa własności przemysłowej, potencjału komercyjnego, modelu biznesowego, analiz rynkowych
 4. Przyciąganie projektów /start-upów technologicznych do konkursu, którego operatorem będzie Zamawiający
 5. Przygotowanie projektów pod kątem potencjalnej inwestycji typu VC/seed
 • WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

Oferta złożona w ramach postępowania musi spełniać następujące warunki dostępu:

 • doświadczenie we współpracy ze startupami technologicznymi, w tym doświadczenie opierającej się na relacji start-up-mentor w ramach programu akcelarcyjnego, inkubacyjnego,
 • doświadczenie w budowaniu modelu biznesowego w oparciu o Prawo Własności Przemysłowej,
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy z zagranicznymi start-upami lub polskimi start-upami, które dokonały ekspansji zagranicznej,
 • współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akceleracji, inkubacji start-upów,
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla start-upów w ramach programów akceleracyjnych,
 • język angielski: biegłość językowa w mowie i piśmie(odpowiednik poziomu C1).

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu

 • WYKLUCZENIA:

Wnioskodawca dopuszcza możliwość zaangażowania osób, które są powiązane osobowo-kapitałowo z Zamawiającym, jednakże taki wybór zostanie poprzedzony wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą tj. PARP zgodnie pkt. 6.5.2 (podpunkt 2) a) II) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2017 roku.    

 • KOD CPV:

72221000-0
79411000-8
79411100-9
73220000-0

 • NAZWA KODU CPV:

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
79411100-09 Usługi w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć CV Wykonawcy
 3. Ofertę należy wysłać za pomocą poczty na adres:

Fundacja Startup Hub Poland
ul. Narbutta 20/33
02-541 Warszawa. Polska

lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: projektyeu@startuphub.pl.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.

 1. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 180 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu                
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w sytuacji kiedy Instytucja Pośrednicząca nie wyrazi zgody na podpisanie umowy z osobami fizycznymi związanymi osobowo-kapitałowo z Fundacją.
 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium nr 1: Waga – 40%

Cena brutto za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena brutto za 1 roboczogodzinę (60 minut) pracy” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy na podstawie umowy zlecenie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto za 1 godzinę

(60 minut) pracy” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = Cn / Co*40%*100

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy
Co – cena brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy zaproponowana

w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto za

1 roboczogodzinę (60 minut) pracy”

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Kryterium nr 2: Waga – 30%

Udokumentowana znajomość rynku VC: umiejętność inwestycji w start-upy technologiczne poprzez dokonanie  inwestycji do 10 mln PLN oraz exitów z inwestycji tj. wyjścia z inwestycji;

Inwestycje w start-upy:

6 inwestycji – 10%
12 inwestycji – 20%

Exity z inwestycji:

2 wyjścia z inwestycji – 5%
4 wyjścia z inwestycji – 10%

Kryterium nr 3: Waga – 30%

Potwierdzone posiadanie kontaktów biznesowych i naukowych w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej z wyłączeniem Polski.

Informacje niezbędne do oceny kryterium nr 2 oraz nr 3 będzie oceniane w ramach CV, który stanowi niezbędny załącznik do oferty.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2018 na adres: Narbutta 20/33, kod:  02-541 Warszawa, Polska, lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: projektyeu@startuphub.pl Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28 marca 2018 r. o godzinie: 23:59:59
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. o godzinie 8:00 w siedzibie biura.
 6. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 180 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
 • ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
  2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 02/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
  3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
 • INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
 1. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
 5. Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: www.startuphub.pl
 8. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
 9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

************************

Warszawa, 06.03.2018

Ogłoszenie o konkursie na otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

Fundacja Startup Hub Poland (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, finansowanego w programu pod nazwą „Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór partnera (zwanego dalej “Członkiem konsorcjum” lub “Konsorcjantem”) prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez e-mail na adres ogłaszającego konkurs projektyue [at] startuphub [dot] pl. Termin składania ofert wynosi 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godziny 23:59
Załącznik:
1. Regulamin konkursu (poniżej)
2. Formularz oferty

REGULAMIN KONKURSU

na otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w związku z konkursem organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  pod nazwą „Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Fundacja Startup Hub Poland (dalej „Ogłaszający konkurs” lub „Fundacja“) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, finansowanego w programu pod nazwą „Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór partnera (zwanego dalej “Członkiem Konsorcjum” lub “Konsorcjantem”) prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się wsparcie zagranicznych startupów w rozpoczęciu działalności w Polsce.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania takie jak:

 • promocja Polski zagranicą,
 • scouting zespołów high-tech,
 • soft-landing w Polsce,
 • akceleracja i budowa wartości spółek prawa handlowego,

Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu.

WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA:

Działalność potencjalnego partnera – Członka Konsorcjum musi być zgodna z celami projektu.

Członek  Konsorcjum  zadeklaruje  wniesienie  wkładu  w realizację  zadań  i  celu  partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych oraz wkładu własnego.

KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 • Prowadzona działalność podmiotu jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
 • Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
  • 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);
  • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 • Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 • Podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 • Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.

Kryteria merytoryczne:

 • Oferent dysponuje zespołem posiadającym doświadczenie w inkubacji lub akceleracji startupów z zagranicy – Na podstawie informacji przedstawionych w ofercie weryfikacji podlega, czy Oferent, posiada zespół z doświadczeniem w świadczeniu usług inkubacyjnych (pomocy cudzoziemcom/startupom zagranicznym w rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce) lub usług akceleracyjnych świadczonych startupom zagranicznym.
 • Oferent powinien odnieść się do startupów, które zostały znalezione w ten sposób i opisać jak wyglądał proces oraz zaangażowanie osób wykazanych jako posiadające doświadczenie.
  • Opis 1-3 start-upów – 15 pkt
  • Opis 4-6 start-upów – 30 pkt.
  • Opis 7+ startupów – 35 pkt.
 • Budżet partnera projektu uwzględnia zaangażowanie przez partnera środków prywatnych (w formie pieniężnej) na poziomie:
  • 0 – 10% wydatków operacyjnych – 0 pkt.
  • 10% – 19% wydatków – 15 pkt.
  • 20% wydatków – 30 pkt.
 • Podmiot w okresie pięciu lat do dnia złożenia oferty uczestniczył w realizacji projektów dotyczących wsparcia inkubacji, akceleracji startupów technologicznych:
  • 1 projekt – 10 pkt,
  • od 2 do 3 projektów – 20 pkt,
  • od 4 do 6 projektów – 30 pkt,
  • 6 i więcej projektów – 40 pkt.
 • Podmiot dysponuje siecią partnerów korporacyjnych deklarujących (w formie listów intencyjnych) gotowość wsparcia Fundacji i Konsorcjanta w selekcji, akceleracji i post-akceleracji projektów będących beneficjentami Poland Prize:
  • 1 partner korporacyjny – 10 pkt,
  • od 2 do 3 partnerów korporacyjnych – 20 pkt,
  • od 4 do 6 partnerów korporacyjnych – 30 pkt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 • Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
 • Wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści – z wzorem załączonym do ogłoszenia.
 • Oświadczenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
 • 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 • Oświadczenie, że podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.)
 • Oświadczenie, że podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym oraz nieznajdowaniu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją konkursową dla konkursu „Poland Prize“, w tym Regulaminem konkursu, w którym zostały określone wymogi dotyczące uczestnictwa podmiotów w konkursie, w szczególności w par. 3 oraz par. 6. Fundacja zwraca uwagę, iż zgodnie z par. 6 pkt. 5 Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru konkursu „Poland Prize”.
 • Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
 • Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:

Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.

Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez e-mail na adres ogłaszającego konkurs projektyue [at] startuphub [dot] pl

Termin składania ofert wynosi 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 27.03.2018 r. do godziny 23:59

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa składająca się z dwóch członków zarządu Fundacji oraz jednego eksperta spoza zarządu Fundacji dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert oraz prawo do niewybrania żadnego partnera.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.

W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub niewybrania żadnego.

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej www.startuphub.pl.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Piotr Berta, e-mail: piotr [point] berta [at] startuphub [point] pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. Formularz Oferty

recent News

D.K. Metcalf Authentic Jersey  TOP