terms | STARTUP HUB POLAND

INNOVATION HUB FOR CENTRAL & EASTERN EUROPE

Apply
now

terms

DEFINICJE
§ 1.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej http://startuphub.pl/apply/ i składany w formie elektronicznej za pośrednictwem tej strony;
2. „Grant” – wsparcie finansowe dla Uczestnika realizującego wybrany przez Komisję Projekt w ramach programu akceleracyjnego „Startup Hub Warsaw”;
3. „Grant Dodatkowy” – dodatkowe fakultatywne wsparcie finansowe dla Uczestnika realizującego Projekt wybrany wg uznania Sponsora;
4. „Mentor” – osoba fizyczna zaproszona przez Organizatora dysponująca ekspercką wiedzą i przygotowująca merytorycznie Uczestników do komercjalizacji i rozwoju przedsięwzięć biznesowych;
5. „Organizator” – Fundacja Startup Hub Poland;
6. „Partner Główny” – Miasto Stołeczne Warszawa;
7. „Partnerzy” – organizacje wspierające program na mocy porozumień lub listów intencyjnych;
8. „Program” – Warszawski program akceleracyjny „Startup Hub Warsaw”
9. „Program Mentorski” – program przygotowujący merytorycznie Uczestników do komercjalizacji i rozwoju przedsięwzięć biznesowych;
10. Projekt – nowatorska, konkurencyjna wobec rozwiązań istniejących technologia z obszarów powiązanych z technologiami informatycznymi, life science i „Internetu Rzeczy” (IoT),
11. Regulamin – niniejszy regulamin;
12. Sponsor – organizacja lub osoba fizyczna mająca prawo przyznać Grant Dodatkowy;
13. Spółka – spółka prawa polskiego założona przez autora Projektu na terenie Warszawy lub oświadczająca prowadzenie działalności lub części działalności gospodarczej w Warszawie lub deklarująca przeniesienie działalności do Warszawy;
14. Uczestnik – osoba lub podmiot, która spełnia warunki wskazane w §3 Regulaminu, która skutecznie złożyła Formularz Zgłoszeniowy.

INFORMACJE OGÓLNE
§ 2.
1. Celem Programu jest wsparcie i rozwój innowacyjnych projektów z wykorzystaniem szans rozwojowych dostępnych na terenie Warszawy poprzez uczestnictwo w Programie Mentorskim i udzielenie wsparcia finansowego w postaci Grantu Uczestnikowi, realizującej Projekt wyłoniony przez Komisję.
2. Program rozpoczyna się dnia 04.04.2016 roku i kończy się z dniem 30.09.2016 roku.
3. Program realizowany jest na terenie Warszawy ale dedykowany jest innowacyjnym Projektom z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo Wschodniej (w tym Polski) oraz polskich ośrodków polonijnych.
4. Program skierowany jest w szczególności do tych osób i zespołów, które rozwijają technologie lub projekty biznesowe w obszarach powiązanych z technologiami informatycznymi, life science i „Internetu Rzeczy” (IoT); Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Programu.
5. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Przystępując do Programu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Programie.
6. W ramach Programu przyznany zostanie grant w wysokości 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych brutto Uczestnikowi realizującemu Projekt, który w ocenie Komisji ma największy potencjał innowacyjny i gospodarczy.

UCZESTNICY
§ 3.
1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, lub grupa osób fizycznych, prowadząca działalność gospodarczą lub podejmująca działania zmierzające bezpośrednio do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także spółka prawa handlowego prowadząca działalność gospodarczą w całości lub w części na terenie m. st. Warszawy bądź, która złożyła oświadczenia o założeniu lub przeniesieniu działalności gospodarczej na teren m. st. Warszawy w razie przyznania Grantu. Uczestnikami mogą być osoby z Polski lub z zagranicy o pełnej zdolności do czynności prawnych. W Programie nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, lub osoby które nie podejmują czynności bezpośrednio prowadzących do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Z uczestnictwa w Programie wyłączone są osoby, które:
a) są lub były związane stosunkiem pracy z Organizatorem lub Sponsorem w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zakończenia Programu;
b) spełniają lub w okresie roku poprzedzającego dzień zakończenia Programu spełniały odpłatnie świadczenia na rzecz Organizatora lub Sponsora;
c) są lub w okresie trzech lat poprzedzających dzień zakończenia Programu, były członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Organizatora lub Sponsora;
d) są lub w okresie trzech lat poprzedzających dzień zakończenia Programu, były wspólnikiem, założycielem, udziałowcem lub akcjonariuszem Organizatora lub Sponsora;
e) pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikiem Organizatora lub Sponsora.
3. Powyższe postanowienie dotyczy również grup osób fizycznych, z których przynajmniej jedna spełnia kryteria wskazane w ustępie poprzedzającym oraz osób prawnych, w których przynajmniej jedna osoba spełniająca te kryteria jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego lub też jest wspólnikiem, założycielem, udziałowcem, akcjonariuszem bądź jest beneficjentem zysków takiej osoby prawnej z innego tytułu.

ZASADY ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
§ 4.
1. Zgłoszenia Projektów do udziału w Programie przyjmuje Organizator poprzez złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub w innej formie pozwalającej na skuteczne przekazanie stosownych informacji Organizatorowi.
2. Zgłoszenie do udziału w Programie powinno być dokonane w terminie wskazanym w § 6.
3. Zgłoszenie Projektu w sposób określony w niniejszym paragrafie skutkuje przyjęciem go do oceny wstępnej, o której mowa w §7.
4. Informacje przekazane Organizatorowi są podstawą oceny Projektu zgłoszonego przez Uczestnika.

§ 5.
1. Wszelkie materiały przesłane Organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
2. Informacje o Projekcie oraz dane kontaktowe przekazane przez Uczestników będą podlegały przetwarzaniu przez Organizatora w zakresie potrzebnym do prawidłowej realizacji Programu. Dane, o których mowa powyżej nie będą ujawniane osobom trzecim z wyłączeniem wskazanych przez Organizatora członków zespołu Organizatora, analityków, ekspertów i Mentorów niezbędnych do oceny i kwalifikacji Projektu. Informacje o wybranych Projektach mogą zostać przedstawione Sponsorowi oraz współpracującym partnerom zgłaszającym chęć wsparcia finansowego Uczestników lub Projektów.
3. Dane kontaktowe oraz informacje o Projekcie mogę podlegać kontroli uprawnionych organów publicznych.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji zamieszczonych w Formularzu Zgłoszeniowym.
5. Organizator, Sponsor i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.
6. Dokonując zgłoszenia innowacyjnego Projektu do Programu, Uczestnik oświadcza, że wszelkie prawa do Projektu wynikające z właściwych przepisów prawa polskiego lub prawa innych państw (w szczególności zaś prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i inne prawa własności intelektualnej) przysługują wyłącznie jemu lub zespołowi, który reprezentuje a Projekt jest pomysłem Uczestnika, nie narusza praw osób trzecich, przepisów o ochronie informacji niejawnych, nie jest obciążony żadnymi ograniczeniami, prawami osób trzecich w tym prawami rzeczowymi, roszczeniami z żadnego tytułu w tym z tytułu poręczenia lub zabezpieczenia. W przypadku gdyby z praw, o których mowa powyżej uprawniona byłaby osoba trzecia, Uczestnik zobowiązany jest wskazać taką osobę i przedstawić Organizatorowi pisemną zgodę takiej osoby na udział Uczestnika w Programie.
7. Uczestnicy realizujący wybrane przez Komisję Projekty (nie więcej niż 4 uczestników na Projekt) o znacznym potencjale innowacyjności zostaną zaproszeni do udziału w Programie Mentorskim. Udział w Programie Mentorskim będzie bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Programie Mentorskim będzie zawarcie przez Uczestnika porozumienia z Organizatorem.

HARMONOGRAM PROGRAMU
§ 6.
1. Program składać się będzie z etapów, które zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
a. ogłoszenie Programu i agregacja Projektów – [2016-04-04 – 2016-07-28]. Zgłoszenia Projektów mogą być dokonane najpóźniej w dniu 2016-07-28
b. kwalifikacja projektów do pierwszej fazy Programu Merytorycznego [2016-07-31-2016-08-03] oraz ogłoszenie wyników kwalifikacji [2016-08-03]
c. pierwsza faza Programu Merytorycznego obejmująca cykl intensywnych szkoleń powinna trwać 10 dni w zakresie dat pomiędzy 2016-08-17 a 2016-08-26. Liczba Projektów w tej fazie nie powinna być mniejsza niż 20. Dokładny termin tej części Programu Merytorycznego będzie przedmiotem ustaleń pomiędzy zakwalifikowanymi Uczestnikami a Mentorami.
d. druga faza programu merytorycznego obejmujący samodzielną realizację zadań od mentorów pod kierunkiem wskazanych ekspertów [2016-08-25 – 2016-09-24].
e. kwalifikacja projektów do fazy finałowej Programu Merytorycznego na podstawie wyników dotychczasowej pracy i ogłoszenie wyników kwalifikacji [2016-09-24] Liczba Projektów w tej fazie nie powinna być mniejsza niż 10.
f. Finałowa faza programu merytorycznego obejmująca przygotowanie do prezentacji wyników akceleracji Projektów pozytywnie ocenionych do uczestnictwa w wydarzeniu finałowym (tzw. DemoDay) [2016-09-27]. Wybór Projektu, któremu zostanie przyznany Grant, oraz fakultatywnie wg uznania Sponsora Grant Dodatkowy dokonany zostanie podczas DemoDay. Ogłoszenie wyników Programu odbędzie się podczas DemoDay.
2. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestników dodatkowych informacji o Projekcie w celu uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia lub parametrów analizy o niezbędne do dalszej kwalifikacji informacje.
3. Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami oceny Projektów:
a) innowacyjności i konkurencyjności technologii lub modelu biznesowego.
b) Przewidywany potencjał komercjalizacji technologii.
c) Kompetencji zespołu pomysłodawców;
d) niebudzącej wątpliwości struktury prawnej własności intelektualnej i przemysłowej, lub jasna ścieżka jej ustalenia;
e) przewidywanej potrzeby nakładów finansowych na rozwój danej technologii
f) możliwości skalowania zysków lub wartości spółki w Polsce i zagranicą.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
W razie nieprzesłania żądanych informacji ocena Projektu zostanie dokonana na podstawie informacji dostarczonych przez Uczestnika lub odrzuci Projekt w przypadku braków formalnych zgłoszenia.

OCENA PROJEKTÓW
§ 7.
1. Ocena wstępna polega na sprawdzeniu zgodności zgłoszenia Projektu z Regulaminem, a w szczególności na sprawdzaniu czy:
a) zgłoszenia dokonano na Formularzu Zgłoszeniowym;
b) w zgłoszeniu podano wszystkie wymagane informacje;
c) zgłoszenie zostało dokonane w terminie wskazanym w §6;
2. Ocena wstępna Projektu zgłoszonego do Programu dokonywana jest przez osoby wyznaczone przez Organizatora.
3. Ocena wstępna Projektu jest dokonywana w oparciu o informacje przekazane przez Uczestnika przy zgłoszeniu oraz ewentualnie w oparciu o dodatkowe informacje przekazane zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.
4. Ocena zgłoszonych Projektów do Programu ma na celu wyłonienie Projektów o największym potencjale komercjalizacji.
5. Ocena Projektów na etapach wskazanych w §6 ust. 1 dokonywana będzie przez Komisję w skład której wejdą:
a) Przedstawiciele Organizatora
b) przedstawiciele Sponsora
c) przedstawiciel Partnerów
d) Mentorzy

ROZSTRZYGNIĘCIE PROGRAMU
§ 8.
1. Uczestnicy realizujące Projekty zakwalifikowane do finałowej fazy Programu zostaną zaproszeni na DemoDay w celu krótkiego zaprezentowania Projektu. Przy czym:
a. Prezentacje będą odbywać się na scenie głównej konferencji,
b. Na stronie internetowej konferencji zostaną umieszczone nagrania prezentacji (lub łącza internetowe do nagrań),
c. Łączny czas prezentacji Projektu nie powinien przekroczyć 3 minut.
2. Wyniki Programu zostaną ogłoszone podczas finału, który powinien odbyć się w Warszawie (27.09.2016).
3. Wyniki Programu zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.startuphub.pl/warsaw oraz innych stronach wybranych przez Organizatora.

GRANT
§ 9.
1. Grant stanowi dofinansowanie w wysokości 30.000,00 (trzydzieści tysięcy złotych) i wypłacone jest na rachunek bankowy wskazany przez Uczestników realizujących Projekt, któremu przyznano Grant. W zamian za Grant Organizator nie nabywa praw względem Uczestnika, któremu go przyznano.
2. Grant powinien być przeznaczony na rozwój Projektu.
3. Warunkiem wypłaty kwoty Grantu Uczestnikowi jest prowadzenie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Osobiste stawiennictwo na finale Programu jest warunkiem przyznania nagród.

GRANT DODATKOWY
§9a
1. Decyzja o ewentualnym przyznaniu Grantu Dodatkowego podjęta zostanie przez Sponsora wg jego uznania. Dla wykluczenia wątpliwości, wskazuje się, że Sponsor nie ma obowiązku przyznać Grantu Dodatkowego.
2. Lista aktualnych Grantów Dodatkowych ufundowanych przez Sponsorów jest dostępna pod następującym adresem www.
3. Granty Dodatkowe, w razie ich przyznania, będą wręczane laureatom w trakcie gali uświetniającej DemoDay przez osoby wyznaczone przez każdego ze Sponsorów.
4. Warunkiem przyznania Grantu Dodatkowego jest obecność na DemoDay.
5. Dodatkowy Grant powinien być wykorzystywany na potrzeby rozwoju Projektu.

NARUSZENIA REGULAMINU
§ 10.
1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu wobec Organizatora na zasadach ogólnych.
2. W przypadku podania przez Uczestników w Formularzu Zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji, mogą oni zostać wezwani odpowiednio przez Organizatora lub Sponsora do zwrotu Grantu lub Grantu Dodatkowego w pełnej wysokości w terminie 3 (trzech) dni od wezwania.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej: www.startuphub.pl/warsaw a także w siedzibie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej.
5. Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod adresem: [office@startuphub.pl] oraz na stronie internetowej www.startuphub.pl/warsaw.
6. Organizator, Sponsor, Partnerzy nie ponoszą ani nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w Programie, w szczególności zaś kosztów dojazdu, akomodacji i wyżywienia.
7. Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej, przy czym polska wersja jest rozstrzygająca.

DEFINITIONS
§ 1.
Definitions used in the following regulations mean:
1. “Application form” – application form available at http://startuphub.pl/apply/ and submitted via this webpage;
2. “Grant” – financial support for the Participant realizing the Project chosen by the “Startup Hub Warsaw” Acceleration Program Committee;
3. “Supplementary Grant” – additional financial support for the Participant realizing Project chosen by the Sponsor;
4. “Mentor” – a natural person with expert knowledge invited by the Organizer, who prepares Participants for business venture commercialization and development;
5. “Organizer” – Startup Hub Poland Foundation;
6. “Main Partner” – the Capital City of Warsaw;
7. “Partners” – organizations supporting the program on basis of agreements or letters of intent;
8. “Program” – Warsaw Acceleration Program “Startup Hub Warsaw”;
9. “Mentorship Program” – program preparing substantively for business ventures’ commercialization and development;
10. “Project” – innovative and competitive to present solutions technology from areas related to information technology, life science and Internet of Things;
11. “Regulations” – following set of regulations;
12. “Sponsor” – organization or natural person having right to admit Supplementary Grant;
13. “Company” – company/partnership based on Polish law with its registered seat in Warsaw or declaring running its business activities or part of its business activities in Warsaw or declaring moving its business activities to Warsaw;
14. “Participant” – a person or an entity which agrees to conditions mentioned in §3 of the Regulations, who validly submitted the Application Form.

GENERAL INFORMATIONS
§ 2.
1. The Program’s goal is to support and develop innovative projects using development opportunities available in Warsaw by means of participating in the Mentoring Program and providing to the Participant realizing Project chosen by the Committee with the Grant as a financial support.
2. Program commences on April 4th 2016 and finishes on September 30th 2016.
3. Program is carried out in Warsaw but is dedicated to innovative Projects from all around the world, especially from Central and Eastern Europe (including Poland) and Polish diaspora centers.

4. Program is directed especially to persons and teams developing technologies or business projects in areas related to information technologies, life science or Internet of Things. The following regulations determine rules of the Program realization.
5. Participation at the Program is equivalent with Participant’s acceptance of the Rules. Applying to the Program, the Participants obliges to obey the Rules and acknowledges fulfilling all the conditions of participation at the Program.
6. Participant realizing the Project having the most economic and innovative potential according to the Committee will be awarded with the Grant of PLN 30.000,00 (thirty thousand) gross.

PARTICIPANTS
§ 3
1. Program’s Participant has to be a natural person or a group of natural persons running en enterprise or acting towards establishing an enterprise, but also a commercial company operating entirely or partially in Warsaw or having declared establishing or moving their business entity to Warsaw in case of receiving the Grant. A Participant has to be from Poland or abroad, with full capability to legal actions. Natural persons without a business entity and not acting towards owning one cannot participate in the Program.
2. Excluded from the participation in Program are those who:
a. Are or were in the employment relationship with the Organizer or Sponsor within 12 months preceding the last day of the Program;
b. Provided paid services for the Organizer or Sponsor within 12 months preceding the last day of the Program;
c. Are or were a member of the management board or board of directors of the Organizer or Sponsor within 3 years preceding the last day of the Program.
d. Are or were a partner, founder, shareholder or stockholder of the Organizer or Sponsor within 3 years preceding the last day of the Program.
e. one is married or in a relationship or is a family member, or next of kin up to second degree or is bound by adoption, custody, guardianship relation to any associate at Preincubation Sponsor or Partner.
3. Aforementioned rule applies also to groups of natural persons, of which at least one meets criteria indicated in the previous paragraph and to legal persons, of which at least one person meeting those criteria is a member of the management board, board of directors or is a partner, founder, shareholder or stockholder or benefits from this legal person’s profits in any other way.

PROJECT SUBMISSION RULES
§ 4.
1. Organizer will accept applications submitted via electronic Application Form. or in other form which permits to submit relevant information to the Organizer.
2. Application to the Program should be done before the deadline mentioned in § 6.
3. Application submitted in a manner specified in the following paragraph results in admission to initial evaluation, mentioned in §7.
4. Information submitted to the Organizer are the basis of Project evaluation.

§ 5.
1. All the materials submitted to the Orgnizer are not to be returned.
2. Information about the Project and contact details submitted by the Participants will be subject to data processing by the Organizer in the manner necessary for the Program successful realization. Aforementioned data will not be revealed to third parties excluding chosen by the Organizer analysts, experts, Mentors and Organizer’s team members, essential to Project evaluation and qualification. Information about chosen projects will be presented to a Sponsor or cooperating partners willing to support Projects or Participants financially.
3. Contact details and information about the Project may be subject to a control by entitled public authorities.
4. Participant is responsible for providing valid and up-to-date information in the Application Form.
5. Organizer, Sponsor and Partners reserve the right to verify information submitted in the Application Form.
6. Submitting an innovative Project to the Program, Participants declares that all the rights to the Project deriving from Polish law or other countries’ laws (especially copyright laws, industrial property law and other intellectual property laws) are owned by him or the team he represents and the Project is the Participant’s idea, it does not infringe third parties’ rights, rules of protection of classified information, is not encumbered with constraints, third parties’ rights including property rights, pledges or other charges and claims in particular, guarantees or other security on account of their obligations. Should any aforementioned right be entitled to a third party, Participant is obliged to indicate such person and provide their consent for Participants attendance at the Program in writing.
7. Participants realizing Projects (not more then 4 Participants per one Project) chosen by the Committee presenting considerable innovation potential will be invited to participate in the Mentorship Program. Participation in the Mentorship Program will be free of charge. A condition of participation will be an agreement between Participant and Organizer.

PROGRAM SCHEDULE
§ 6.
1. Program will consist of stages proceeding in the following periods:
a. Announcement of the Program and Project aggregation – [2016-04-04 – 2016-07-28]. Project submissions can be made by July 28, 2016 at the latest.
b. Qualification of the Projects to the first phase of the Substantive Program [2016-07-31-2016-08-03] and qualification results announcement [2016-08-03].
c. First phase of the substantive program consisting of series of intensive trainings [2016-08-17 – 2016-08-26]. Number of projects should not be less than 20. The exact term of this phase shall be subject to establishement between qualified Participants and Mentors.
d. Second phase of the substantive program consisting of individual performance of Mentors’ tasks [2016-08-25 – 2016-09-24].
e. Qualification of the Projects to the final phase of the substantive program and qualification results announcement. [2016-09-24] Number of projects should not be less than 10.
f. The final phase of the substantive program consisting of preparations to the presentations of acceleration results of projects qualified for the third phase (DemoDay) [2016-09-27]. Selection of the Project, which will receive the Grant and depending on Sponsor’s decision Supplementary Grant shall take place on Demo Day. The announcement of the Program results will take place on the DemoDay.
2. Organizer reserves right to demand from Participants additional information about the Project in order to complete formal deficiencies of the application or analysis parameters with information necessary for further qualification.
3. During the Project evaluation, Committee will be relying on following criteria:
a. Level of innovation and competitiveness of the technology or business model.
b. Predicted potential for commercialization.
c. Competency of the Project team.
d. Legal structure of the intellectual and industrial proprietorship not raising any doubts, or clear possibility of its establishment.
e. Forecasted necessity for financial expenses for further technology development.
f. Scalability of the profits or the company’s value in Poland and abroad.
4. There is no appeal from the Committee’s decision
In case of not sending required information, evaluation of the Project will be carried out based on information provided by the Participant or the Project will be rejected in case of formal deficiencies of the application.

ADDITIONAL GRANT
§9a
1. Decision on awarding Supplementary Grant shall be taken by the Sposnor at his own descretion. For the avoidance of doubt, it is precised that the Sponsor has no obligation to award the Supplementary Grant.
2. The actual list of Supplementary Grants funded by Sponsors is available at www.
3. The Supplementary Grants, if awarded, shall be handed over to laureates by persons appointed by each of the Sponsors during a gala gracing the Demo Day.
4. The award of Supplementary Grant is conditional to presence on Demo Day.
5. Supplemenatry Grant should be consumed for the needs of the Project,

PROJECT EVALUATION
§ 7.
1. Initial evaluation relies on verification of the Project submission compatibility with the Regulations, especially assurance that:
a. Submission was made by Application Form;
b. In the Application Form all the required information were provided;
c. Submission was made in time mentioned in §6;
2. Initial evaluation of Project submitted to the Program is performed by persons chosen by the Organizer.
3. Initial evaluation of the Project is made based on the information provided by Participants at submission of the Project and optionally based on additional information provided according to §6 section 2. of the Regulations.
4. Evaluation of Projects submitted to the Program is aimed to determine Projects with the most commercialization potential.
5. Evaluation of the Projects in stages mentioned in §6 section 1. will be performed by the Committee consisting of:
a. Organizer’s representatives
b. Sponsor’s representatives
c. Partners’ representatives
d. Mentors

CONCLUSION OF THE PROGRAM
§ 8.
1. Participants realizing Projects qualified to the third phase of the Program will be invited to DemoDay for a short presentation of their Project, however:
a. Presentations will take place at the conference main stage,
b. Recordings (or links to the recordings) of the presentation will be uploaded to conference’s webpage,
c. Time of each presentation should not exceed 3 minutes.
2. Results of the Program will be announced during the final in Warsaw (27.09.2016).
3. Results of the Program will also be published on www.startuphub.pl/warsaw and other webpages chosen by the Organizer.

GRANT
§ 9.
1. The Grant is a funding amounting to 30.000,00 (thirty thousand złoty) which will be transferred to a bank account appointed by the Participants realizing Project the Grant was awarded to. In exchange for the Grant, the Organizer shall not aquire any right in respect to Participant to whom it has been awarded.
2. The Grant should be allotted for Project development.
3. The payment of the amount of Grant is conditional to running or establishing economical activity pursuant to relevant provisions of the Polish Law.
4. Receiving the award is conditional to being present at the final of the Program.

REGULATIONS INFRINGEMENT
§ 10.
1. Participants bear responsibility for the Regulations infringement towards the Organizer by general rules.
2. In case of providing false information by the Participants, they can be demanded to return the Grant or Supplementary Grant by the Organizer or the Sponsor in full amount within 3 (three) days since the admonition.

 

 

 

FINAL REGULATIONS
§ 11.
1. Regulations come into force on the day of announcement.
2. In cases not considered by the Regulations only rules of Polish law are applied, especially the civil code.
3. Regulations are available at www.startuphub.pl/warsaw and at the Organizer’s headquarters.
4. Organizer reserves the right to changing the Regulations, although the changes have to be published at the website.
5. All detailed information about the Program can be found at the website www.startuphub.pl/warsaw and via email address [office@startuphub.pl].
6. Organizer, Sponsor and Partners do not cover or reimburse costs related to participation in the Program, especially costs of transport, accommodation and nourishment.
7. These regulation has been effected in two language versions out of which the Polish version shall prevail.

recent News

D.K. Metcalf Authentic Jersey  TOP
آشنایی با سایت های پوکر آنلاین برای بازی پوکر آنلاین ایرانی . qq poker online